veilingsite
bedrijfsinformatie

Algemene verkoopvoorwaarden


van de besloten vennootschap VAN BEUSEKOM B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 
Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.
 
Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.
 
Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte  zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.
 
Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%.  6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.
 
Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker. 
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.
 
Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.
 
Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.


Direct meebieden!


Interessant kavel gezien bij één van onze online veilingen? Registreer nu en bied meteen mee!


Transport


Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u de volgende transportbedrijven hiervoor benaderen.


U bent overboden
alles wissen