veilingsite
bedrijfsinformatie

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden


van de besloten vennootschap VAN BEUSEKOM B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 
Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeemschade.
 
Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot de kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.
 
Artikel 4  Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.
 
Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.
 
Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.
 
Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendoms-voorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.
 
Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.
 
Artikel  9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.


Direct meebieden!


Interessant kavel gezien bij één van onze online veilingen? Registreer nu en bied meteen mee!


Transport


Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u de volgende transportbedrijven hiervoor benaderen.


U bent overboden
alles wissen