veilingsite
bedrijfsinformatie

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden


van de besloten vennootschap VAN BEUSEKOM B.V.

Artikel 1 - Toepasselijkheid In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Van Beusekom B.V. (Van Beusekom) en de aan wijziging onderhevige bijzondere voorwaarden bij veilingen (zie www.beusekom.nl) zijn deze bijzondere (online-) veilingvoorwaarden van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom enerzijds en verkoper(s) /aanbieders respectievelijk koper(s)/bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare veilingen (op locatie), online-veilingen of executieveilingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van verkoper/aanbieder, koper/bieder wordt hierdoor uitgesloten.

Artikel 2 – Openbare veilingen (op locatie), online-veilingen en/of executieveilingen 2.1 Bij een openbare veiling worden zaken door middel van een competitieve biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door de opdrachtgever van Van Beusekom aangeboden aan de kopers/bieders die daarbij persoonlijk aanwezig zijn of daartoe in de gelegenheid zijn. 2.2 Van Beusekom organiseert veilingen die tegelijk online en in aanwezigheid van een veilingmeester en/of kopers bieders plaatsvinden, dit zijn ook openbare veilingen. 2.3 Een consument die als koper/bieder deelneemt aan deze openbare online veilingen is in de gelegenheid om daarbij persoonlijk aanwezig te zijn. 2.4 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of elders vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.5 In het geval een (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers/bieders toegankelijk is, heeft Van Beusekom het recht de veiling op een later tijdstip voort te zetten. 2.6 Van Beusekom kan voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig erkennen; een of meer bieders uitsluiten; zaken tot kavels samenvoegen; kavels splitsen en kavels uit de veiling nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.7 Van Beusekom is ook niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van hiervoor genoemde technische- of systeemschade.

Artikel 3 - Registratie 3.1 Om te kunnen deelnemen aan een (online-) veiling moet de koper/bieder zich registreren via www.beusekom.nl. 3.2 Koper/bieder garandeert dat de verschafte gegevens juist en volledig zijn en zal zich op eerste verzoek legitimeren. 3.3 Van Beusekom kan een registratie weigeren of zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Artikel 4 - Omschrijving, verkopen, gunning 4.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 4.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor hierin vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 4.3 Kopers/ bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 4.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse/ ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 4.5 Aan Verkopers/aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 4.6 Vanaf het tijdstip van gunning door Verkopers/aanbieder cq toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 4.7 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien. 4.8 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 5 - Data van bezichtigingen, biedingen, sluitingstermijnen, gunning en uitlevering 5.1 De data voor bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. 5.2 Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 6 – Betaling, eigendomsvoorbehoud 6.1 Na gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met de koopsom vermeerderd met opgeld en BTW. 6.2 Betaling dient voor de levering en binnen de termijn op de factuur vermeld te geschieden, door het verschuldigde bedrag bij te schrijven op de bankrekening met IBAN NL44 ABNA 42.65.58.529 en BIC code ABNANL2A ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom ovv het factuurnummer, of per pin te betalen. 6.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 6.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen geleverd. 6.5 De eigendom van zaken die geleverd zijn voordat de betaling door Van Beusekom is ontvangen, wordt door Van Beusekom voor haar opdrachtgever voorbehouden. 6.6 Na het verstrijken van voormelde termijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim. Indien( aspirant) koper in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, is Van Beusekom bevoegd zonder enige aankondiging of ingebrekestelling, het gekochte naar haar oordeel publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen of terug te nemen uit de verkoop. ( Aspirant) koper zal op verzoek van Van Beusekom onmiddellijk betalen elk nadelig saldo dat voortvloeit uit de wederverkoop of terugneming, opgeld over de koopsom en alle door het verzuim veroorzaakte schade.

Artikel 7 - Levering en vervoer 7.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 7.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor demontage, afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkings-materiaal en transport of vervoer. 7.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 7.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 7.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 7.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 7.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 7.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 7.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 7.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmert, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 8 - Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom 8.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd.8.2 Als sprake is van gebruikte zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 8.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen.8.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 9 - Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing 9.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 9.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 9.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 9.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 10 – Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11 - Consumenten 11.1 Iedere online veiling van Van Beusekom wordt tegelijk in aanwezigheid van een veilingmeester gehouden, waarbij kopers en/of bieders aanwezig kunnen zijn, dit zijn openbare veilingen. De kenmerken van de zaken die via een online veiling worden verkocht zijn door Van Beusekom beschreven in de kavels. Op de website www.beusekom.nl zijn alle relevante gegevens van de verkoper/aanbieder van een of meer kavels vermeld. 11.2 De prijs van zaken die op een online veiling worden verkocht, komt per opbod of afslag tot stand, dat wordt voor ieder online veiling op de website www.beusekom.nl vermeld, de aldus tot stand gekomen prijs wordt verhoogd met opgeld en BTW. 11.3 De overeenkomst komt bij een veiling tot stand door toewijzing (gunning). De wijze van betalen en levering is in de artikelen 6 en 7 hiervoor vermeld. 11.4 De consument heeft geen recht van ontbinding bij de overeenkomst die tot stand is gekomen tijdens een openbare veiling. 11.5 Alleen indien sprake is van een online veiling die geen openbare veiling of executie-veiling is, kan de koper/bieder die consument is de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de levering ontbinden door een daartoe bestemd formulier in te vullen en aan Van Beusekom te sturen. De zaken dienen vervolgens binnen veertien dagen na ontbinding onbeschadigd en in dezelfde staat als waarin ze aan de koper zijn geleverd te worden geretourneerd, de consument draagt de kosten van de retournering, Van Beusekom betaalt de aankoopsom terug aan de koper binnen veertien dagen na ontbinding en nadat zij de geleverde zaken retour heeft ontvangen. De consument kan van dit recht van ontbinding geen gebruik maken als hij de geboden mogelijkheid om bij de veiling aanwezig te zijn niet heeft benut.

Modelinstructies voor herroeping
Modelformulier herroeping


Direct meebieden!


Interessant kavel gezien bij één van onze online veilingen? Registreer nu en bied meteen mee!


Transport


Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u de volgende transportbedrijven hiervoor benaderen.


U bent overboden
alles wissen